Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring op de website. Meer weten Begrepen!

Voorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie
(ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1
januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA
Nieuwegein

Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle
overeen-komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg
kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-unielid aanbieder dan wel
leverancier is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt
wordt aan-geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als
opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-waarden, gaan
de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens,
tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid
en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn
gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtne-mer,
conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om-zetbelasting en
verpakking.

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer
niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt
om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
behoudt op-drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri-ele
eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver-strekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde
gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op-drachtgever voor
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan
opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van
de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens
als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door
opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij over-treding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtne-mer een direct opeisbare boete verschuldigd van
€ 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan
adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen
be-trekking hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens,
tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledig-heid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-mens
opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-keningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door
opdracht-nemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan
uitvoe-ren onder de omstandigheden die hem op dat moment be-kend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in
wanneer over alle commerciële en technische details overeenstem-ming is
bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en
dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ont-vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uit-voering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan
op-drachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uit-voeringsperiode
vaststelde, kan hij de levertijd en/of uit-voeringsperiode verlengen met de
tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-nemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden uit-gevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om
de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-gevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen
door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-de verlengd met
de duur van de opschorting. Als voortzet-ting van de werkzaamheden niet in de
planning van op-drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaam-heden
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontsta-ne
vertraging.

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die
opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of
uit-voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-doen.

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”,
vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak
gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel
kunnen op-drachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdracht-nemer voor het
transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat
geval op opdrachtgever. Op-drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in
afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtge-ver tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als
opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze
verkeerde toen de over-eenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de
overeen-komst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van
kostprijsbepalende fac-toren die is opgetreden na het sluiten van de
overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de
onderstaande momenten te voldoen:

a. als de prijsstijging zich voordoet;

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen
betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
ver-plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd
zijn contractuele verplichtingen jegens opdracht-gever na te komen.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de
omstandig-heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door
opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, aardbe-vingen, brand, stroomstoring, verlies,
diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades,
sta-kingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeper-kingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting
als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maan-den heeft
geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van
deze termijn met onmiddellij-ke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming
blijvend on-mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de
als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle
vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste
verzoek van opdrachtnemer een af-schrift van de hiervoor genoemde bescheiden
aan hem toe te zenden.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-,
funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, her-stelwerk
of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water,
elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of
af-val;

e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval
in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de
specifica-ties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeen-stemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-bepalende factoren
die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het
meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op
een van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als het meerwerk zich voordoet;

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen
betalingstermijn.

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het
meerwerk over-treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepa-ling geldt niet voor
minderwerk dat het gevolg is van een ver-zoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn
werk-zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en
dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-heden de beschikking krijgt over de
benodigde voorzienin-gen, zoals:

a. gas, water en elektriciteit;

b. verwarming;

c. afsluitbare droge opslagruimte;

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving
voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is
aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en
be-schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde ma-terialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te
verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdracht-gever
dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken
materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de
betref-fende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te
sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-ver verplicht dit onverwijld
bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals
omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor
vertra-ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn
verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging
voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de
volgende gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is
genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen
na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond
van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden
hersteld of nageleverd en die inge-bruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij
verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen
het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is
opdrachtne-mer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van
opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem
gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in
het betreffende ge-val door deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen
beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-plichting
tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom
(exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen,
is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief
btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en
reis- en verblijfkosten. Op-drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze
schade verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in
de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich
des-gewenst tegen deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van
opdrachtnemer.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet
deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek
in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdracht-nemer geleverde producten en/of materialen.
Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade
waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-goeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
staat opdracht-nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende
garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens
van toepassing.

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk
is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-delijk
uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico
nieuw materiaal aan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer
worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden
toegezonden.

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage en montage;

c. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen
de gele-genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-werking
opnieuw uit te voeren.

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op
garantie na-dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-nemer
heeft voldaan.

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het
gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door
op-drachtgever of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtge-ver
gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel
is van over-eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-drachtgever
op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit
artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie
geen be-roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij
het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-ren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-klaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van
het fac-tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben inge-diend. Als de
betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk
binnen dertig dagen na factuur-datum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de
levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de
overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen
die rede-lijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht-nemer tot
aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en
risico van opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1
en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
ver-schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging
van op-drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-kening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als
volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;

- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of
als de levering van materiaal niet in de opdracht is be-grepen na aanvang van
de werkzaamheden;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na
factuurda-tum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet
nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen
op op-drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgeslo-ten, tenzij er
sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering
op opdrachtnemer van toe-passing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen
prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoof-de van
de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van
op-drachtgever is aangevraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geli-quideerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet
te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt
gesteld of is overleden.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen
de over-eengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan
opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan
de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan
opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer geli-eerde
ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn
vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer
gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn
schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever
gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, beho-ren, en een
deelneming in de zin van artikel 2:24c BW ver-staan.

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen
de over-eengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op-drachtnemer alle
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta-bel
(hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn
ver-schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-ning volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure
in het ge-lijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
procedure heeft gemaakt voor rekening van opdracht-gever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
op-drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever
hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtne-mer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbin-den en
zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken
zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming
van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen
van bo-vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-te en kosten, niet
heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuit-oefening niet bezwaren of vervreemden.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud
heeft inge-roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-ver zal
daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit
welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die
hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die
daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de
overeen-komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-houd ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn ver-plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet
nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat
er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op-drachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met we-derzijds goedvinden beëindigd.
Opdrachtnemer heeft in dat ge-val recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoals gele-den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van
toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die
bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-heidsregels
hanteren.

Artikel 21: Privacy

Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw gegevens enkel
voor interne doeleinden.

Artikel 22: Retouren

1.     Als de ondernemer de melding van
herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij
na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle
betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor
terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.

4.     Als de consument heeft gekozen
voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.