Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring op de website. Meer weten Begrepen!

ALGEMENE VOORWAARDEN RDM PARTS B.V. CONSUMENTEN & ZAKELIJKE KLANTEN

1. DEFINITIES

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze leveringsvoorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. RDM Parts: RDM Parts B.V., de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Echteld, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 51359901.
 2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RDM Parts een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die in het kader van een door RDM Parts B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van RDM Parts en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand); kortom, verkopen via de webshop van RDM Parts.
 4. Webwinkel/website: rdmparts.com.
 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken
 6. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tenzij anders is aangegeven gelden alle bepalingen van deze algemene voorwaarden ook voor consumenten. De artikelen 15 t/m 18 zijn alleen van toepassing op Consumenten.
 7. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RDM Parts en op elke overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen RDM Parts en Koper.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RDM Parts en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien RDM Parts niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RDM Parts in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Overeenkomsten

 1. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
 2. Het aanbod van RDM Parts is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. RDM Parts is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RDM Parts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RDM Parts is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 4. RDM Parts kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien RDM Parts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is RDM Parts gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bestellingen die met het account van Koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Koper en zijn bindend.
 6. De opdrachtbevestiging van RDM Parts wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst, tenzij Koper binnen drie dagen na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaar maakt.
 7. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarden/bevestiging door RDM Parts, danwel bij het moment waarop in de winkel goederen worden afgerekend en meegenomen, dan wel nadat RDM Parts met de uitvoering van de overeenkomst een begin maakt.
 8. Eventueel (later) gemaakte afspraken met personeelsleden van RDM Parts binden RDM Parts slechts indien deze schriftelijk door RDM Parts zijn bevestigd.
 9. Een door de koper redelijkerwijs herkenbaar gemaakte fout van RDM Parts, betreffende foute opgaven, prijzen of andere informatie binden RDM Parts niet.
 10. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van RDM Parts dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht RDM Parts niet tot de nakoming van ene gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Prijzen

 1. Alle afzonderlijke prijzen goederen en producten zijn uitgedrukt excl. btw, heffingen en verzendkosten.
 2. Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RDM Parts.

5. Betaling

 1. RDM Parts is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. RDM Parts is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door RDM Parts voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door RDM Parts voorgeschreven wijze, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeld, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RDM Parts te melden.
 5. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. RDM Parts is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. In geval van niet tijdige betaling is RDM Parts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 9. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat RDM Parts pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

6. Levering en leveringstijd

 1. Overeenkomsten gesloten in een vestiging van RDM Parts worden, tenzij anders is overeengekomen af werkplaats/magazijn/winkel geleverd.
 2. Indien sprake is van overeengekomen transport of een bestelling via de webshop van RDM Parts, geldt het volgende:
  • a. Transport is steeds voor rekening en risico van de Koper. Voor Consumenten geldt echter dat zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (of aangeboden conform sub c hierna), het risico, waar het deze producten betreft, over gaat op de Koper.
  • b. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten door RDM Parts bepaald.
  • c. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Er gelden geen vaste levertijden.
  • d. Indien sprake is van overeengekomen transport zal aan de leveringsplicht van RDM Parts (behoudens tegenbewijs) zijn voldaan zodra de door RDM Parts geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  • e. Alle door RDM Parts genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  • f. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
  • g. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  • h. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en kosten gelden. RDM Parts is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
  • i. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft RDM Parts het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
  • j. Koper is verplicht om RDM Parts binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste of onvolledige goederen heeft ontvangen.

7. Garantie

 1. De garantie van RDM Parts is beperkt tot de (eventuele) fabrieksgarantie. RDM Parts is bovendien nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering, herstel of garantie in aanmerking.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
  • de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van RDM Parts die op de verpakking vermeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • er sprake is van een gebrek waar RDM Parts niet voor verantwoordelijk is te houden.
 4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan RDM Parts.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door RDM Parts geleverde producten blijven eigendom van RDM Parts totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met RDM Parts gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Het door RDM Parts geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RDM Parts veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om RDM Parts daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor niet-consumenten geldt bovendien:
  • a. Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan RDM Parts ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RDM Parts gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens RDM Parts bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  • b. Voor het geval RDM Parts haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RDM Parts en door RDM Parts aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RDM Parts zich bevinden en deze terug te nemen.

9. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RDM Parts, is de aansprakelijkheid van RDM Parts beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door de verzekeringsmaatschappij van RDM Parts wordt uitgekeerd, zulks met een maximum van het factuurbedrag waarvoor RDM Parts het betreffende product of dienst aan Koper heeft geleverd.
 2. RDM Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RDM Parts is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. RDM Parts is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Koper vrijwaart RDM Parts tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek

10. Overmacht

 1. RDM Parts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien RDM Parts daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor RDM Parts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. RDM Parts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel RDM Parts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RDM Parts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Persoonsgegevens

RDM Parts zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. RDM Parts heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd. RDM Parts neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

12. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank te Den Haag (Nederland) bevoegd om van geschillen (in eerste aanleg) kennis te nemen.

13. Niet of niet tijdige betaling

(Dit artikel geldt niet voor Consumenten.)

 1. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 2. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 175,-.

14. Gebreken en Klachttermijn

(Dit artikel geldt niet voor Consumenten)

 1. Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan RDM Parts.
 2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RDM Parts in staat is adequaat te reageren. Koper dient RDM Parts in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien een klacht naar de mening van RDM Parts gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen danwel deze aan de Koper vergoeden.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
 5. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden gemeld aan RDM Parts. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 6. Een reclame geeft Koper geen recht om betaling op te schorten.

Consumenten

In aanvulling op het bovenstaande, zijn de navolgende artikelen van toepassing indien Koper een Consument is.

15. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan RDM Parts bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan RDM Parts retourneren, conform de door RDM Parts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan RDM Parts. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het modelformulier, dat op de website van RDM Parts beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop RDM Parts geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 5. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

16. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal RDM Parts dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal RDM Parts het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
 3. Bij terugbetaling zal RDM Parts gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat RDM Parts een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.

17. Aanbetaling; Niet of niet tijdige betaling

 1. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 2. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van RDM Parts.
 3. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

18. Gebreken en klachttermijn

19. Geschillen

In afwijking van artikel 12 geldt voor een Consument dat de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd is om van geschillen kennis te nemen.

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan RDM Parts ter kennisgeving worden gebracht.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RDM Parts in staat is adequaat te reageren. Koper dient RDM Parts in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien een klacht naar de mening van RDM Parts gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal RDM Parts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.